Wynajem pojazdów

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu świadczenia usług przez Oliwera Jasek i Artura Jasek, realizujących wspólny cel gospodarczy pod nazwą „TwójDostawczak.pl spółka cywilna, NIP: 5621810927 z siedzibą w Rogowie (dalej zwanym także „Twój Dostawczak.pl”) Administrator Danych Osobowych informuje, że w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także „RODO”):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oliwer Jasek i Artur Jasek, realizujący wspólny cel gospodarczy pod nazwą „TwójDostawczak.pl spółka cywilna ul. Kościelna 12 A, 88-420 Rogowo,

Inspektor ochrony danych w „Twój Dostawczak.pl” kontakt; e – mail: ………………………..

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wykonywaniem umowy najmu pojazdu, dochodzenia roszczeń związanych z tą umową, odpowiedzi na zapytania organów państwowych, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,

Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają szczególnie na:

a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez ADO;

b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani osobom trzecim.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń przysługujących „Twój Dostawczak.pl” w związku z zawarciem umowy jednak nie dłużej niż przez 10 lat.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Posiada Pani/Pan prawo do:

Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

Przenoszenia danych,

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.